(หลังปิดบัญชี)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง
งบทดลอง
ณ วันที่  30  กันยายน   2557
รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดิต
เงินสด 010  -   
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาวังจันทร์ 413-2-16775-5 022   15,063,913.30  
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาวังจันทร์ 413-2-21090-4 022        237,060.00  
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาวังจันทร์ 248-0-02784-8 022   11,629,305.27  
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาวังจันทร์ 248-6-00342-8 020  -   
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวังจันทร์ 413-2-32745-6 022  -   
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาวังจันทร์ 413-2-31054-0 022  -   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 821  -   
เงินยืมเงินงบประมาณ    -   
      เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา 900          267,069.00
      รายจ่ายค้างจ่าย -          475,580.00
      รายจ่ายรอจ่าย -          972,200.00
      เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย -    - 
      เงินรับฝากอื่น ๆ  -          877,760.00
      เงินทุนสำรองเงินสะสม 700     11,136,744.12
      เงินสะสม  700     13,200,925.45
     26,930,278.57  26,930,278.57