งานการเงิน (Financial Program)

                                             รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562