ประชาสัมพันธ์งานบริหารงานบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) จังหวัดระยอง ประจำปี 256
4


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) จังหวัดระยอง ประจำปี 256
3


ค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล


ฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ..2563

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2563

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2563 - 2565

มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประ
กาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) จังหวัดระยอง ประจำปี 256
2


คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ของผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประจำปี 2561

รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมฯ  ณ วัดป่าภูมาศ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) : (สถ.-อปท.) จังหวัดระยอง ประจำปี 256
1

แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2561-2563)

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศกำหนดจำนวนการลาและการทำงานสายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ อบต.วังจันทรตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) : (สถ.-อปท.) จังหวัดระยอง ประจำปี 2560

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน  ตำบลวังจันทร์ (LPA) : (สถ.-อปท.) จังหวัดระยอง ประจำปี 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558-2560


แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2558-2560


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานด้านทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร

ขอรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง   ประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร

บทความ: วิเคราห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

บทความ: เคล็ดลับความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์ " สถาบันพระมหาชนก"

บทความ: "วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชไทย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและ
              การปฏิรูประบบราชการ"

ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

คู่มือการใช้งานสารบรรณ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ พ.ศ.2554 - 2556

บทความ: การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
             โดย ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี  สถาบันดำรงราชานุภาพ

บทความ: งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

บทความ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย

ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ประกาศ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2553

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2553

  ตัวอย่าง บันทึกขออนุญาตมอบหมายเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
  
ตัวอย่าง คำร้องขอโอน(ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล
  
ตัวอย่าง ใบลาพักผ่อน
  
ตัวอย่าง ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  
การเขียนและการเสนอผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างประจำ
  
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ