ประวัติความเป็นมา
    เดิมตำบลวังจันทร์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลกระแสบนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในเขตตำบลวังจันทร์ มีวังน้ำและ
ต้นจันทร์ เลยให้ชื่อเรียกว่า ตำบลวังจันทร์ โดยตำบลวังจันทร์ได้แยกออกจากการปกครองของอำเภอแกลง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2520
และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังจันทร์ จนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไป

  - ที่ตั้ง :
ตำบลวังจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอวังจันทร์  ห่างจากที่ทำการอำเภอวังจันทร์ ประมาณ 10 กิโลเมตร
  - เนื้อที่ : มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  37.862 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  25,354 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้  คือ
                  1) ทิศเหนือ   ติดกับ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
                  2) ทิศใต้  ติดกับ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
                  3) ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
                  4) ทิศตะวันตก  ติดกับ ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภูมิประเทศ

    ตำบลวังจันทร์มีสภาพภูมิประเทศเป็นดินร่วนปนทราย มีภูเขาเป็นเนินเตี้ย ๆ มีลำธารไหลผ่าน  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประกอบด้วยการทำสวนผลไม้  และยางพารา 

จำนวนหมู่บ้าน 6  หมู่
    1) หมู่ที่ 1   บ้านวังจันทน์  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสำราญ มั่งนิมิต
    2) หมู่ที่ 2   บ้านหนองโพรง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายคนึง  เอกจีน
    3) หมู่ที่ 3   บ้านชงโค  กำนันชื่อ   นายสมศักดิ์  อาจินต์
    4) หมู่ที่ 4   บ้านชุมนุมใน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายโผน  วงศ์อยู่
    5) หมู่ที่ 5   บ้านเขาหินแท่น   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเอนก  เดชะบุญ
    6) หมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประสิทธิ์  ยืนยง

จำนวนประชากร

    1) ประชากรทั้งสิ้น 4,141 คน แยกเป็น ชาย 2,039 คน หญิง 2,102 คน หรือ 1,838 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
    1)  อาชีพ :ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนผลไม้และยางพาราโดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 25,000 ไร่
    2)  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลวังจันทร์
        - ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
        - โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง

สภาพทางสังคม
    1)  การศึกษา
    1) โรงเรียนประถมศึกษารวม (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง
         1. โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1
         2. โรงเรียนบ้านชงโค ที่ตั้ง หมู่ที่ 3
    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2  แห่ง
         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ ที่ตั้ง หมู่ที่ 2
         2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโสภณ ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2
         3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมนุมใน ที่ตั้ง หมู่ที่ 4
    (3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
    (4)  หอกระจายข่าว  จำนวน    5 แห่ง

      2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     (1) วัด   จำนวน 5  แห่ง
           1. วัดวังจันทน์  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1
           2. วัดศรีโสภณ ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2
           3. วัดชุมนุมใน ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4
           4. วัดเขาหินแท่น  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5
           5. วัดชงโค  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6
      3)  การสาธารณสุข
      (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
      1)  การคมนาคม
           (1) มีถนนลูกรัง จำนวน 84  สาย
           (2) มีถนนลาดยาง จำนวน 13 สาย
           (3) มีถนนคอนกรีต จำนวน 3 สาย
           (4) อื่นๆ...... จำนวน 13 สาย
      2)  แหล่งน้ำธรรมชาติ
           (1) ลำน้ำ, คลอง, ลำราง จำนวน 4  สาย
           (2) หนองน้ำ  จำนวน 2  แห่ง
           (3) อ่างเก็บน้ำ จำนวน  1 แห่ง
     3)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
           (1) ฝาย  จำนวน 44  แห่ง
           (2) บ่อน้ำตื้น จำนวน  2 แห่ง
           (3) บ่อน้ำบาดาล  จำนวน 26 แห่ง
           (4) ประปา จำนวน 3 แห่ง
           (5) ถังน้ำกลาง จำนวน 5 แห่ง
           (6) สระ  จำนวน 19 แห่ง
           (7) ฝ.99  จำนวน  2  แห่ง

  แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7
E-mail :  wangchan.wcry@gmail.com