หน้าแรก : HOME

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
โทรศัพท์ :  0-3802-6406-7
FAX : 0-3862-6314
 E-mail :  wangchan.wcry@gmail.com

สำนักงานปลัด

ต่อ 100

งานบรรเทาสาธารณภัย

ต่อ 101

งานเกษตร

ต่อ 102

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ต่อ 555

ห้องประชุม

ต่อ 666

งานจัดเก็บรายได้ (1)

ต่อ 201

งานจัดเก็บรายได้ (2)

ต่อ 202

งานพัสดุ งานการเงิน

ต่อ 203

ผู้อำนวยการกองคลัง

ต่อ 222

งานไฟฟ้า งานประปา

ต่อ 301

งานโยธา

ต่อ 302

หัวหน้าส่วนโยธา

ต่อ 333

หัวหน้าส่วนการศึกษา

ต่อ 444

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ต่อ 888

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ต่อ 777

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ต่อ 111

   
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7
E-mail :  wangchan.wcry@gmail.com