- งานงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนพัฒนา 3 ป
     แผนพัฒนา 4 ปี
     แผนการดำเนินงานประจำปี
     รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา      แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
    มาตรการป้องกันการทุจริต
- ข้อบัญญัติงบประมาณประจำป
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสาธารณสุข
- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม

- งานกฎหมายและคดี


- งานจัดเก็บรายได้
- งบทดลอง
- งบรับ-จ่ายจริง
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- แผนการจัดหาพัสด
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวประกวดราคา
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

-รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส
-รานงานการคลัง


- งานด้านถนน
- งานด้านไฟฟ้า
- งานด้านประปา


- งานบริหารทั่วไป
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น-การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ       อบต.วังจันทร์
- กิจกรรมประจำปี 2556

 แปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

 

- คำร้องทั่วไป

 


 

    - การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
     ราชการเพื่อบริการประชาชน

    - คู่มือสำหรับประชาชน
    - ประชาสัมพันธ์  #ปรองดองเป็นของประชาชน

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
0-3802-6406-7, 0-3802-8010, FAX.  0-3862-6314
E-mail :  wangchan@windowslive.com