งานจัดเก็บรายได้

ประกาศบัญชีรายการ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
ง (ภ.ด.ส. 1) ในเขตตำบลวังจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้า
งฯ

ประกาศการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
จดหมายข่าว งานพัฒนาจัดเก็บรายได

  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

 ภาพถ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรับชำระภาษี เคลื่อนที่สัญจร ประจำปี 2561
  ภาพถ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรับชำระภาษี เคลื่อนที่สัญจร ประจำปี 2560

  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

  คำแนะนำการชำระภาษี

  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรับชำระภาษี เคลื่อนที่สัญจร ประจำปี 2559

   ภาพถ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรับชำระภาษี เคลื่อนที่สัญจร ประจำปี 2558

   โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลรับชำระภาษี เคลื่อนที่สัญจร ประจำปี 2558

   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558

   ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558

  ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการเสียภาษี่ ประจำปี 2558

  ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558

  กำหนดการการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2557

  าพถ่ายการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2556

  กำหนดการการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2556

 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

  าพถ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่สัญจร ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2555 
 
  กำหนดการให้บริการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่สัญจร ปี 2555

  าพถ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่สัญจร ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2554

  กำหนดการให้บริการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่สัญจร ปี 2554  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่5 และหมู่ที่ 6

  
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่สัญจร