1.jpg

 

 งานส่งเสริมการเกษตร

       
         ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตผลิตทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน
        
 (ณ ศูนย์บริการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)

         
         ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการด้านการเกษตร ประจำปี ๒๕
๖๐


         วิธีการผลิตจุลินทรีย์จากวัสดุท้องถิ่น

         วิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืช 

         ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
        
 (ณ ศูนย์บริการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)
         
         ประชาสัมพันธ์โครงการดินดี ชีวีปลอดภัย
         (ณ ศูนย์บริการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น
.)
         
         


         โครงการผู้ผลิตอยู่ได้ ผู้บริโภคปลอดภัย กิจกรรม : การบริหารจัดการสวนทุเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
          
รายงานผลการจัดทำโครงการ

         ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา   วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
          ( รับสมัครร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด )
 

        ประชาสัมพันธ์ โครงการผู้ผลิตอยู่ได้ผู้บริโภคปลอดภัย เชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม :
         การบริหารจัดการสวนทุเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใน วันที่  ๑๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
         ( รับสมัครร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด )
  
 

        ประชาสัมพันธ์ โครงการผู้ผลิตอยู่ได้ผู้บริโภคปลอดภัย เชิญเกษตรกรผู้สนใจนำผลผลิตจำหน่ายได้
         ณ ตลาดชาวบ้าน  (หน้าที่ทำการ ศบกต. วังจันทร์) โดยเป็นพืชผลที่ปลอดภัยจากสารเคมี
         ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป