1.jpg

 งานส่งเสริมการเกษตร

 สาระน่ารู้.....สู่คนทำเกษตร
        สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
             
 
- วิธีการผลิตขยายเชื้อราเมธาไรเซียมชนิดสด เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 
         
     - วิธีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียชนิดสด เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 
         
     - วิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืช 
       วิธีการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้โดยไม่พลิกกลับกอง
        การทำปุ๋ยหมัก 5 แบบของจารย์ลุง ม.แม่โจ้
        
      1. การทำปุ๋ยหมักแบบกองใหญ่รูปสามเหลี่ยม ไม่พลิกกลับกอง เสร็จใน 2 เดือน
              2. การทำปุ๋ยหมักแบบกองเล็กรูปสี่เหลี่ยม ไม่พลิกกลับกอง 2 เดือนเสร็จ
              3. การทำปุ๋ยหมักในตะกร้า เข่ง หรือวงตาข่าย ไม่ต้องพลิก 2 เดือนเสร็จ
              4. การทำปุ๋ยหมักในกะละมัง พลิกวันละครั้ง เดือนเดียวเสร็จ
              5. การทำปุ๋ยหมักแบบผสมระหว่างแบบที่ 3 และแบบที่ 4
         วิธีการผลิตจุลินทรีย์จากวัสดุท้องถิ่น    

งานโครงการ อบรม

         โครงการประจำปี ๒๕๖๓ 
        
     รายงานผลการดำเนินโครงการลูกผักสวนครัวบริโภคปลอดภัย เพิ่มกำไรชีวิต
            
 ประชาสัมพันธ์โครงการลูกผักสวนครัวบริโภคปลอดภัย เพิ่มกำไรชีวิต
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)


              
รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน
              
ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)


              
รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช
              
ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช
              
(ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)

         โครงการประจำปี ๒๕๖๒ 
        
      รายงานผลการดำเนินโครงการพืชแข็งแรงเริ่มที่ดินสมบูรณ์
            
 ประชาสัมพันธ์โครงการพืชแข็งแรงเริ่มที่ดินสมบูรณ์
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)


              
รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
              
ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)


              
รายงานผลการดำเนินโครงการรู้ทันโรคและแมลงในทุเรียน
              ประชาสัมพันธ์โครงการรู้ทันโรคและแมลงในทุเรียน
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)

      โครงการประจำปี ๒๕๖
        
     รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
         
     ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)

 
 
             รายงานผลการดำเนินโครงการดินนั้นสำคัญไฉน
              ประชาสัมพันธ์โครงการดินนั้นสำคัญไฉน
              (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)

 
               รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตผลิตทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน
               ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตผลิตทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน
               (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)

         โครงการประจำปี ๒๕๖๐
              ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการด้านการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐


              ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
        
      (ณ ศูนย์บริการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น.)
         
              ประชาสัมพันธ์โครงการดินดี ชีวีปลอดภัย
              (ณ ศูนย์บริการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจันทร์  เวลา  9.00 - 16.00 น
.)

         
        โครงการผู้ผลิตอยู่ได้ ผู้บริโภคปลอดภัย กิจกรรม : การบริหารจัดการสวนทุเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
          
รายงานผลการจัดทำโครงการ
         ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา   วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
          ( รับสมัครร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด )
         ประชาสัมพันธ์ โครงการผู้ผลิตอยู่ได้ผู้บริโภคปลอดภัย เชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม :
         การบริหารจัดการสวนทุเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใน วันที่  ๑๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
         ( รับสมัครร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด )

         ประชาสัมพันธ์ โครงการผู้ผลิตอยู่ได้ผู้บริโภคปลอดภัย เชิญเกษตรกรผู้สนใจนำผลผลิตจำหน่ายได้
         ณ ตลาดชาวบ้าน  (หน้าที่ทำการ ศบกต. วังจันทร์) โดยเป็นพืชผลที่ปลอดภัยจากสารเคมี
         ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป