พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ประกาศ   เรื่อง : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 
คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
  คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
  คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  คู่มือประชาชน :  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมต
  คู่มือประชาชน : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  คู่มือประชาชน :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
 คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 
คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  คู่มือประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
  คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  คู่มือประชาชน : ารลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  คู่มือประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  038 026 406-7