1.jpg

 

ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25
6
1
 

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 

เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2561
 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

 ้ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559  

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
   
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

  เรียกประชุมสภาฯ สมัิยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

    ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

   รีียกประชุมสภาฯ สมัิยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 

  เรีียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2560

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

   เรีียกประชุมสภาฯ สมัยิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2559

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2557

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2558

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2556

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2556

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2556

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2556

   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2556

   เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2556

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2557

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555  

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554

  กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ        สมัยที่2  ประจำปี  2554

  ขอเชิญเ้ข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554

  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554

  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2554

  กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ        สมัยที่1  ประจำปี  2554

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่3/ 2554  ครั้งที่ 2

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่3/ 2554

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่2/ 2554

 ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2555

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่1/ 2554  ครั้งที่ 2

  กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปีีพ.ศ. 2554

 เชิญเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ   สมัยที่1  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2553

 กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ        สมัยที่1  ประจำปี  2553

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/ 2553

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/ 2553

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/ 2553

 ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2554

 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2553