1.jpg

 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  


ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สามัญแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สามัญแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
เรียกประชุมสภาฯ สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งแรก

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และประจำปี พ.ศ. 2565
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ.256
4

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25
6
1

เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25
61

เรียก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25
61

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2562
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25
6
1
 
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
 
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560


ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559  
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
เรียกประชุมสภาฯ สมัิยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
รียกประชุมสภาฯ สมัิยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
 
เรีียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
เรียกประชุมสภาฯ สมัยิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559


ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556
  
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2556

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2556

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2556
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 และสมัยแรก ของปี พ.ศ.2557

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554

กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยที่2  ประจำปี  2554
ขอเชิญเ้ข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2554

กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ  
  สมัยที่1  ประจำปี  2554
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่3/ 2554  ครั้งที่ 2
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่3/ 2554
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่2/ 2554
ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2555

กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่1/ 2554  ครั้งที่ 2
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยแรก ประจำปีีพ.ศ. 2554
เชิญเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยที่1  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2553
กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ  
     สมัยที่1  ประจำปี  2553
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่ 4/ 2553
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/ 2553
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่ 2/ 2553
ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2554
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมัยสามัญ
  สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2553