แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564