02.jpg

 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชน
รายงานผลการจัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชน

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส
ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลวังจันทร์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลวังจันทร
ประชาสัมพันธ์โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุตำบลวังจันทร์

  ประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลังสตรีไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2562

    ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 (ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2559)

     ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.วังจันทร์
ขอเชิญกลุ่มครอบครัวในเขตพื้นที่ต.วังจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสุขใจ"
ร่วมกับโครงการ"ร้อยใจสานสายใยรักครอบครัว"ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558  ณ ชื่นวารินรีสอร์ท
ต.ชากพง
 อ.แกลง จ.ระยอง

          คำสั่งเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

&nbs