02.jpg

 

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

   

    ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 (ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2559)

     ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.วังจันทร์
ขอเชิญกลุ่มครอบครัวในเขตพื้นที่ต.วังจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสุขใจ"
ร่วมกับโครงการ"ร้อยใจสานสายใยรักครอบครัว"ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558  ณ ชื่นวารินรีสอร์ท
ต.ชากพง
 อ.แกลง จ.ระยอง

          คำสั่งเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

          
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ และผู้ป่วยเอดส
                  
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
                        
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย
                        
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ   
           
สารพันคำถาม