แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

แผนการจัดหาพัสดุสำนักงานปลัด
แผนการจัดหาพัสดุกองคลัง

แผนการจัดหาพัสดุกองช่าง
แผนการจัดหาพัสดุส่วนการศึกษา