แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ผด.3
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
        งวดที่  1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ข้อมูล    วันที่  30  กันยายน  2556
        งวดที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน)
        งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
1 ค่าเช่าที่ดินเป็นที่ทิ้งขยะ จำนวน 3 ไร่ กองช่าง งบประมาณ         240,000 ตุลาคม 2556        
 
240,000  - เบิกจ่ายตาม  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                       งวดงาน  
  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
2 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 352,000 ตุลาคม 2556        
 
26,400 325,600 เบิกจ่ายตาม  
  ตำบลวังจันทร์  ขององค์การบริหาร                       งวดงาน  
  ส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์                           
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ  300 บาท                          
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่                          
  31 มกราคม 2557                          
3 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 325,600 ตุลาคม 2556        
 
26,400 299,200 เบิกจ่ายตาม  
  ตำบลวังจันทร์  ขององค์การบริหาร                       งวดงาน  
  ส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์                           
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ  300 บาท                          
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่                          
  31 มกราคม 2557                          
                             
                             
                             
 - 2 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
4 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 299,200 ตุลาคม 2556        
 
26,400 272,800 เบิกจ่ายตาม  
  ตำบลวังจันทร์  ขององค์การบริหาร                       งวดงาน  
  ส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์                           
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ  300 บาท                          
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่                          
  31 มกราคม 2557                          
5 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 272,800 ตุลาคม 2556        
 
26,400 246,400 เบิกจ่ายตาม  
  ตำบลวังจันทร์  ขององค์การบริหาร                       งวดงาน  
  ส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์                           
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ  300 บาท                          
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่                          
  31 มกราคม 2557                          
6 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ- กองช่าง งบประมาณ 899,150.00 ตุลาคม 2556        
 
1,157.74 897,992.26 21 ตุลาคม 2556  
  บริหารส่วนตำบลวังจันทร์ หมายเลขทะเบียน                          
  บษ 7875 ระยอง                           
7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ- สำนัก งบประมาณ 100,000 ตุลาคม 2556        
 
2,410 97,590 12 ตุลาคม 2556  
  บริหารส่วนตำบลวังจันทร์ หมายเลขทะเบียน งานปลัด                        
  กบ 218 ระยอง                          
                             
                             
                             
 - 3 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
8 จัดซื้อวัสดุ (ยางมะตอย)  เพื่อดำเนินการ กองช่าง งบประมาณ 500,000 ตุลาคม 2556        
 
99,600 400,400 18 ตุลาคม 2556  
  ซ่อมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง  หมู่ที่ 1-6                           
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง                          
9 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม ส่วนการ งบประมาณ 150,000 ตุลาคม 2556        
 
17,000 133,000 4 พฤศจิกายน 2556  
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ศึกษา                        
  ตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ 2557                          
     บริเวณวัดชงโค  หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง                          
  วันอาทิตย์ที่ 17  พฤศจิกายน  2556                          
10 จัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดตาม ส่วนการ งบประมาณ 111,700 ตุลาคม 2556        
 
18,500 93,200 5 พฤศจิกายน 2556  
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ศึกษา                        
  ตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ 2557                          
  ณ บริเวณวัดชงโค หมู่ 6   ตำบลวังจันทร์                          
11 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปาหมู่  6 กองช่าง งบประมาณ 183,200 พฤศจิกายน 2556        
 
7,500 175,700 26 พฤศจิกายน 2556  
  ตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง                          
12 จัดซื้อวัสดุประปา  (สารส้ม)  เพื่อบำรุงรักษา กองช่าง งบประมาณ 250,000 พฤศจิกายน 2556        
 
99,456.50 150,543.50 4 พฤศจิกายน 2556  
  ระบบน้ำประปาตำบลวังจันทร์                          
13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยางCMS)  กองช่าง งบประมาณ 400,400 พฤศจิกายน 2556        
 
99,600 300,800 11พฤศจิกายน 2556  
  เพื่อซ่อแซมบำรุงรักษาถนนภายใน                          
  ตำบลวังจันทร์                          
 - 4 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า กองช่าง งบประมาณ 200,000.00 พฤศจิกายน 2556        
 
85,020 114,980 26 พฤศจิกายน 2556  
  แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-6 ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                           
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อปรับปรุงป้ายพระบรม กองช่าง งบประมาณ 300,800 พฤศจิกายน 2556        
 
3,442.19 297,357.81 29 พฤศจิกายน 2556  
  ฉายาลักษณ์  (สี,ทินเนอร์,แปรง,พู่กัน)                          
16 จ้างเหมาทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สำนัก งบประมาณ 50,000 พฤศจิกายน 2556        
 
5,950 44,050 29 พฤศจิกายน 2556  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรม งานปลัด                        
  ฉายาลักษณ์  พระบรมราชินีนารถ                          
17 จ้างเหมาติดตั้งทีวีพร้อมวางระบบสัญญาณ สำนัก งบประมาณ 44,050 พฤศจิกายน 2556        
 
2,500 41,550 29 พฤศจิกายน 2556  
  ทีวี เพื่อใช้ในการต้อนรับและบริการ งานปลัด                        
  ประชาชนของ อบต. วังจันทร์                          
18 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้า ส่วนการ งบประมาณ 93,200 พฤศจิกายน 2556        
 
64,400 28,800 17 พฤศจิกายน 2556  
  พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เวที  ขนาดกว้าง ศึกษา                        
  8x16 เมตร, เต็นท์ จำนวน 3 หลัง                           
  ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                          
  ตำบลวังจันทร์   ประจำปีงบประมาณ 2557                          
19 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดงาน ส่วนการ งบประมาณ 28,800 พฤศจิกายน 2556        
 
28,800  - 17 พฤศจิกายน 2556  
  ประเพณีลอยกระทงตำบลวังจันทร์ ศึกษา                        
  ประจำปีงบประมาณ 2557                          
                             
                             
 - 5 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
20 จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ ส่วนการ งบประมาณ 100,000 พฤศจิกายน 2556        
 
5,000 95,000 29 พฤศจิกายน 2556  
  และป้ายพระราชกรณียกิจ เพื่อจัดทำเป็น ศึกษา                        
  พื้นหลังเวที และประดับตกแต่งหน้าเวที                           
  ตามโครงการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง                          
  ตำบลวังจันทร์  และพิธีมอบธงแก่ครอบครัว                          
  ผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัวพระมหาชนก                          
  ประจำปี  2557                          
21 จัดซื้อธง ภปร. พร้อมเสาหัวบัว ตามโครงการ ส่วนการ งบประมาณ 95,000 พฤศจิกายน 2556        
 
24,000 71,000 29 พฤศจิกายน 2557  
  คัดเลือกพ่อตัวอย่างตำบลวังจันทร์  และพิธี ศึกษา                        
  มอบธงแก่ครอบครัวผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัว                          
  พระมหาชนก ประจำปีงบประมาณ  2557                           
22 จ้างเหมาจัดทำโล่พ่อตัวอย่างตำบลวังจันทร์ ส่วนการ งบประมาณ 71,000 พฤศจิกายน 2556        
 
9,000 62,000 3 ธันวาคม 2556  
  ตามโครงการคัดเลือกพ่อตัวอย่างตำบล ศึกษา                        
  วังจันทร์   และพิธีมอบธงแก่ครอบครัว                          
  ผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัวพระมหาชนก                          
  ประจำปี  2557                          
23 จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม รสจืด ชนิด พาสเจอร์ไรส์ ส่วนการ งบประมาณ 533,260 พฤศจิกายน 2556        
 
238,352.57 294,907.43 เบิกจ่ายตามงวดงาน  
  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี (แบบถุง)  ตรานมโรงเรียน ศึกษา                        
  จำนวน 18,166 ถุง ๆ ละ  6.37 บาท เป็นเงิน                          
  115,717.42 บาท  และนมสดพร้อมดื่ม                          
  รสจืด ชนิด ยู เอช ที  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี                          
 - 6 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
  (แบบกล่อง) ตรานมโรงเรียน  จำนวน                          
  16,115 กล่อง ๆ ละ 7.61 บาท  เป็นเงิน                          
  122,635.15 บาท  ให้กับนักเรียนสังกัด                          
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                          
  ขั้นพื้นฐาน                          
24 จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม รสจืด ชนิด พาสเจอร์ไรส์ ส่วนการ งบประมาณ 374,360 พฤศจิกายน 2556        
 
176,965.32 197,394.68 เบิกจ่ายตามงวดงาน  
  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี (แบบถุง)  ตรานมโรงเรียน ศึกษา                        
  จำนวน  21,392 ถุง ๆ ละ  6.37 บาท เป็นเงิน                          
  136,267.04 บาท และนมสดพร้อมดื่มรสจืด                          
  ชนิด ยู เอช ที  ขนาด บรรจุ  200 ซีซี                            
  (แบบกล่อง) ตรานมโรงเรียน  จำนวน                          
  5,348 กล่อง ๆ ละ  7.61 บาท  เป็นเงิน                          
25 จัดซื้อชุดนักกีฬาและเสื้อนักกีฬาตาม สำนัก งบประมาณ 40,000 ธันวาคม 2556        
 
14,500 25,500 22 พฤศจิกายน 2557  
  โครงการกีฬาเยาวชนสร้างสัมพันธ์ งานปลัด                        
  อำเภอวังจันทร์  ต้านภัยยาเสพติด                          
  ปีงบประมาณ 2557 ณ  สนามกีฬา                          
  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา                           
                             
                             
                             
                             
 - 7 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
26 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล  - อุดหนุน 1,989,000 ธันวาคม 2556        
 
1,987,000 2,000 24 มกราคม  2557  
  ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หรือมี   เฉพาะกิจ                      
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  924 ตารางเมตร  พร้อม                          
  อุปกรณ์สนาม (ตามแบบแปลนส่วนโยธา                          
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ) ณ                          
  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์  หมู่ที่  1                          
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
27 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม ส่วนการ งบประมาณ 200,000 ธันวาคม 2556        
 
7,000 193,000 24 ธันวาคม 2556  
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลวังจันทร์ ศึกษา                        
  ประจำปีงบประมาณ  2557 ณ  โรงเรียน                          
  ชุมชนบ้านวังจันทน์  หมู่ที่ 1  ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
  วันศูกร์ที่ 10 มกราคม 2557                           
28 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนด กองคลัง งบประมาณ 5,000 ธันวาคม 2556        
 
2,400 2,600 25 ธันวาคม 2556  
  ระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปี 2557                           
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
29 จ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและ สำนัก งบประมาณ 50,000 ธันวาคม 2556        
 
7,850 42,150 19-25 ธันวาคม 2556  
  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ช่วงระหว่าง งานปลัด                        
  การแข่งขันสำหรับนักกีฬาตามโครงการ                          
  แข่งขีนกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สัมพันธ์                            
  ปีงบประมาณ 2557                           
 - 8 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน 2 รายการ สำนัก งบประมาณ 90,000 ธันวาคม 2556        
 
5,863.60 84,136.40 16 ธันวาคม 2556  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ งานปลัด                        
31 จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล  ของชำร่วย ส่วนการ งบประมาณ 193,000 ธันวาคม 2556        
 
99,725 93,275 6 มกราคม 2557  
  ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศึกษา                        
  ตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ 2557                           
  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์   หมู่ที่ 1                          
  ตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ 2557                           
32 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา  กองช่าง งบประมาณ 150,543.50 ธันวาคม 2556        
 
44,760.24 105,783.26 9 ธันวาคม 2556  
  หมู่ที่ 1,2,3 ละหมู่ที่ 5,6  ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
33 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงระบบไฟฟ้า ส่วนการ งบประมาณ 62,000 ธันวาคม 2556        
 
32,000 30,000 5 ธันวาคม 2556  
  พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจ้างเหมาเวที ศึกษา                        
  ขนาด 6x10 เมตร สูง 60 ซม.  ตามโครงการ                          
  คัดเลือกพ่อตัวอย่างตำบลวังจันทร์ และพิธี                          
  มอบธงแก่ครอบครัวผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัว                          
  พระมหาชนก  ประจำปี 2557                          
34 จัดซื้อชุดนักกีฬาและเสื้อนักกีฬาตามโครงการ สำนัก งบประมาณ 25,500 ธันวาคม 2556        
 
18,800 6,700 18 ธันวาคม  2557  
  แข่งขันกีฬาท้องถิ่น  ท้องที่  สัมพันธ์ งานปลัด                        
  ปีงบประมาณ 2557 ณ  สนามกีฬาหน้าที่                          
  ว่าการอำเภอวังจันทร์                          
                             
 - 9 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
35 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเก็บสถานที่  ส่วนการ งบประมาณ 30,000 มกราคม  2557        
 
30,000  - 5 ธันวาคม 2556  
  พร้อมทั้งดูแลรักษาความสะอาดตลอดงาน ศึกษา                        
  ตามโครงการคัดเลือกพ่อตัวอย่างตำบล                          
  วังจันทร์  และพิธีมอบธงแก่ครอบครัวผู้เข้า                          
  ร่วมเป็นครอบครัวพระมหาชนก  ประจำปี                          
  งบประมาณ 2557 ณ รร. ชุมชนบ้านวังจันทน์                          
36 จ้างเหมาจัดสถานที่ดูแลรักษาความสะอาด ส่วนการ งบประมาณ 93,275 มกราคม  2557        
 
32,600 60,675 10 มกราคม 2557  
  ตลอดงาน พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ศึกษา                        
  กิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ ตามโครงการจัดงาน                          
  วันเด็กแห่งชาติตำบลวังจันทร์  ประจำปี                          
  งบประมาณ 2557 ณ  โรงเรียนชุมชน                          
  บ้านวังจันทน์ หมู่ที่  1  ตำบลวังจันทร์                          
37 จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 7 หลัง ๆ ละ  800 บาท ส่วนการ งบประมาณ 60,675.00 มกราคม  2557        
 
5,600 55,075 9 มกราคม 2557  
  ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศึกษา                        
  ตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ 2557                          
    โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1                          
  ตำบลวังจันทร์                          
                             
                             
                             
                             
 - 10 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
38 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับ ส่วนการ งบประมาณ 55,075 มกราคม  2557        
 
45,000 10,075 10 มกราคม 2557  
  ผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดงานวันเด็ก ศึกษา                        
  แห่งชาติตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ                          
  2557    โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์                          
39 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง  จำนวน 2 ชุด งบประมาณ ส่วนการศึกษา 10,075 มกราคม  2557        
 
10,000 75 10 มกราคม 2557  
  ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                          
  ตำบลวังจันทร์  ประจำปีงบประมาณ 2557                          
    โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1                          
  ตำบลวังจันทร์                          
40 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองคลัง งบประมาณ 75,000 มกราคม  2557        
 
6,160 68,840 10 มกราคม 2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
41 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน กองคลัง งบประมาณ 68,840 มกราคม  2557        
 
4,200 64,640 10 มกราคม 2557  
  1 รายการ ของอบต. วังจันทร์                          
42 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง งบประมาณ 50,000 มกราคม  2557        
 
8,490 41,510 10 มกราคม 2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
43 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทาง กองช่าง งบประมาณ 179,000 มกราคม  2557        
 
179,000  - 13 กุมภาพันธ์  2557  
  พร้อมผิวจราจรที่ชำรุด บริเวณท่อลอดเหลี่ยม                          
  ถนนสายวังจันทร์ - เขาคอก  จำนวน 1 แห่ง                          
  หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์                          
                             
                             
 - 11 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
44 จัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทำฝายกระสอบ  - งบกลาง 1,187,800 มกราคม  2557        
 
224,000 963,800 16 มกราคม 2557  
  ทรายและฝายน้ำล้น  เพื่อกักเก็บน้ำใน                          
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ที่ 1,2,4,5,6                          
  ตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
45 จ้างเหมาถมดินกั้นฝายน้ำล้น  เพื่อกักเก็บน้ำ  - งบกลาง 963,800 มกราคม  2557        
 
99,000 864,800 20 มกราคม 2557  
  ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขนาดกว้าง                           
  25 เมตร ความสูงสันฝาย 3.50 เมตร                           
  คลองจำกา หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์                           
46 จ้างเหมารถยนต์บรรทุกทรายพร้อมรถตัก  - งบกลาง 864,800 มกราคม  2557        
 
20,000 844,800 20 มกราคม 2557  
  ทรายเพื่อส่งตามสถานที่จัดทำฝายกระสอบ                          
  ทราย หมู่ที่ 1,2,4,5,6  ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง                          
47 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 16 รายการ สำนัก งบประมาณ 200,000 มกราคม  2557        
 
13,419 186,581 27 มกราคม 2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ งานปลัด                        
48 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน สำนัก งบประมาณ 30,000 มกราคม  2557        
 
4,820 25,180 31 มกราคม 2557  
  6 รายการ  ขององค์การบริหาร งานปลัด                        
  ส่วนตำบลวังจันทร์                          
49 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำนัก งบประมาณ 70,000 มกราคม  2557        
 
800 69,200 4 กุมภาพันธ์ 2557  
  โครงการ "ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  และ" งานปลัด                        
  สันทนาการ" ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์                          
  2557                          
 - 12 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
50 จ้างเหมาทำตรายางขององค์การบริหาร กองคลัง งบประมาณ 2,600 มกราคม  2257        
 
877.40 1,722.60 3 กุมภาพันธ์ 2557  
  ส่วนตำบลวังจันทร์                          
51 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera สำนัก งบประมาณ 97,590 มกราคม  2257        
 
20,950 76,640 5  กุมภาพันธ์ 2557  
  รุ่น KM-2020  หมายเลขครุภัณฑ์  งานปลัด                        
  417-48-0002                          
52 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 246,400 กุมภาพันธ์ 2557        
 
24,900 221,500 เบิกจ่ายตามงวดงาน  
  ตำบลวังจันทร์   ขององค์การบริหาร                          
  ส่วนตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท                           
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ถึงวันที่                          
  31 พฤษภาคม  2557 จำนวน 85 วัน                          
53 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 221,500 กุมภาพันธ์ 2557        
 
24,900 196,600 เบิกจ่ายตามงวดงาน  
  ตำบลวังจันทร์   ขององค์การบริหาร                          
  ส่วนตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท                           
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ถึงวันที่                          
  31 พฤษภาคม  2557 จำนวน 85 วัน                          
                             
                             
                             
                             
 - 13 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
54 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 196,600 กุมภาพันธ์ 2557        
 
24,900 171,700 เบิกจ่ายตามงวดงาน  
  ตำบลวังจันทร์   ขององค์การบริหาร                          
  ส่วนตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท                           
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ถึงวันที่                          
  31 พฤษภาคม  2557 จำนวน 85 วัน                          
55 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 171,700 กุมภาพันธ์ 2557        
 
24,900 146,800 เบิกจ่ายตามงวดงาน  
  ตำบลวังจันทร์   ขององค์การบริหาร                          
  ส่วนตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท                           
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ถึงวันที่                          
  31 พฤษภาคม  2557 จำนวน 85 วัน                          
56 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา กองช่าง งบประมาณ 105,783.26 กุมภาพันธ์ 2557        
 
19,072.75 86,710.51 18 กุมภาพันธ์ 2557  
  หมู่ที่  1,2,3 และหมู่ที่ 5,6   ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์    จังหวัดระยอง                          
57 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  6 รายการ ส่วนการ งบประมาณ 20,000 กุมภาพันธ์ 2557        
 
3,086.95 16,913.05 10 กุมภาพันธ์ 2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ศึกศา                        
58 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ส่วนการ งบประมาณ 20,000 กุมภาพันธ์ 2557        
 
5,145 14,855 10 กุมภาพันธ์ 2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ศึกษา                        
                             
                             
 - 14 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
59 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการ สำนัก งบประมาณ 69,200 กุมภาพันธ์ 2557        
 
10,000 59,200 12 กุมภาพันธ์ 2557  
  "ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  และสันทนาการ" งานปลัด                        
  ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557                           
60 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น สำนัก งบประมาณ 59,200 กุมภาพันธ์ 2557        
 
42,000 17,400 12 กุมภาพันธ์ 2557  
  พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (ไป- กลับ) งานปลัด                        
  ตามโครงการ "ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ                          
  และสันทนาการ" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557                          
61 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำนัก งบประมาณ 20,000 กุมภาพันธ์ 2557        
 
18,500 1,500 19 กุมภาพพันธ์ 2557  
  ตามโครงการ "ประชาคมเพื่อประชาชน งานปลัด                        
  พัฒนาตำบลสู่ความสุขอย่างยั่งยืน"                          
  ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2557                          
62 จ้างเหมาประกอบอาหารเช้า อาหารว่างพร้อม สำนัก งบประมาณ 17,200 กุมภาพันธ์ 2557        
 
10,000 7,200 12 กุมภาพพันธ์ 2557  
  เครื่องดื่ม ตามโครงการ "ส่งเสริมกิจกรรม งานปลัด                        
  ผู้สูงอายุ  และสันทนาการ"  ในวันที่                           
  12 กุมภาพันธ์  2557                          
63 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ใน สำนัก งบประมาณ 1,500 กุมภาพันธ์ 2557        
 
1,500  - 20 กุมภาพพันธ์ 2557  
  โครงการ "ประชาคมเพื่อประชาชน  พัฒนา" งานปลัด                        
  ตำบลสู่ความสุข อย่างยั่งยืน"  ระหว่างวันที่                          
  21-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  จำนวน                          
  4 รายการ                          
                             
 - 15 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
64 จัดซื้อวัสดุ  เพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิว กองช่าง งบประมาณ 297,357.81 กุมภาพันธ์ 2557        
 
90,000 207,357.81 21 ก.พ. 2557  
  ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 1-6  ตำบลวังจันทร์                          
  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
65 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำนัก งบประมาณ 186,581 กุมภาพันธ์ 2557        
 
12,065 174,516 3  มีนาคม  2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ งานปลัด                        
66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  1 รายการ กองคลัง งบประมาณ 64,640 กุมภาพันธ์ 2557        
 
2,300 62,340 3  มีนาคม  2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
67 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือ สำนัก งบประมาณ 41,550 กุมภาพันธ์ 2557        
 
1,348.20 40,201.80 4 มีนาคม 2557  
  การปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้าน งานปลัด                        
  งบประมาณการเงินและการคลังขององค์กร-                          
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 6 เล่ม                           
68 จ้างเหมาซ่อมทำรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง กองคลัง งบประมาณ 50,000.00 มีนาคม 2557        
 
2,520 47,480 4 มีนาคม 2557  
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
  หมายเลขทะเบียน 1กก 3593 ระยอง                           
  และหมายเลขทะบียน  คคร 378 ระยอง                           
69 จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงทาสี กองช่าง งบประมาณ 207,357.81 มีนาคม 2557        
 
34,529.07 172,828.74 14 มีนาคม 2557  
  ภายนอกสำนักงาน  รั้ว และโครงหลังคา                          
  ที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล                          
  วังจันทร์                          
                             
                             
 - 16 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
70 1.) จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ  ส่วนการ งบประมาณ 50,000.00 มีนาคม 2557        
 
24,100 25,900 18 มีนาคม 2557  
  800 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 2.) จ้างเหมา ศึกษา                        
  จัดทำอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม                          
  สำหรับถวายพระจำนวน 10 รูป เป็นเงิน                          
  5,000 บาท  3.) จ้างเหมาจัดทำอาหารและ                          
  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ร่วมงาน                          
  จำนวน 350 คน เป็นเงิน 17,500 บาท                            
  ตามโครงการจัดงานวันรำลึกท้องถิ่นไทย                          
  ประจำปีงบประมาณ  2557 ณ ที่ทำการ-                          
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
71 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้เล่นกีฬาใน ส่วนการ งบประมาณ 70,000 มีนาคม 2557        
 
69,910 90 19 มีนาคม 2557  
  หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการส่งเสริมการออก ศึกษา                        
  กำลังกายของเยาวชน  ประชาชนตำบล                          
  วังจันทร์  และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ                          
  " วังจันทร์ร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด                          
  (ครั้งที่  11)"   ประจำปีงบประมาณ 2557                          
72 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กองคลัง งบประมาณ 8,400 มีนาคม 2557        
 
1,900 6,500 21 มีนาคม 2557  
  องค์การบริหารส่วนตำบลรับชำระภาษี                          
  เคลื่อนที่สัญจร จำนวน 2 ป้าย  พร้อมตีกรอบ                          
  ไม้  สำหรับติดรถวิ่งประชาสัมพันธ์  ในวันที่                          
  24-28 มีนาคม 2557                          
 - 17 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
73 จ้างเหมาซ่อมเครื่องประมวลผลข้อมูล สำนัก งบประมาณ 76,640 มีนาคม 2557        
 
1,200 75,440 21 มีนาคม 2557  
  (CPU)  เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดองค์การ- งานปลัด                        
  บริหารส่วนตำบลวังจันทร์                          
74  จ้างเหมาซ่อมเครื่องประมวลผลข้อมูล กองคลัง งบประมาณ 47,480 มีนาคม 2557        
 
4,100 43,380 21 มีนาคม 2557  
  (CPU)  เพื่อใช้ในกองคลังค์การบริหาร                          
  ส่วนตำบลวังจันทร์                          
75 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ส่วนโยธา  องค์การ- กองช่าง งบประมาณ 16,000 มีนาคม 2557        
 
15,632.70 367.30 21 มีนาคม 2557  
  บริหารส่วนตำบลวังจันทร์   อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง                          
76 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ประเภทมอเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 30,280 มีนาคม 2557        
 
30,140 140 19 มีนาคม 2557  
  ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง  เพื่อดำเนินการในกิจการ                          
  ประปาหมู่ที่ 3,6  ตำบลวังจันทร์                           
  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง                          
77 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  -  จ่ายขาด 282,400 มีนาคม 2557        
 
282,000 400 24 มีนาคม 2557  
  ภายในหมู่บ้านโดยลงลูกรัง  จำนวน  49 สาย   เงินสะสม                      
  ปริมาตรลูกรังจำนวน  1,575  ลูกบาศก์เมตร                          
  หมู่ที่ 1-6 ตำบลวังจันทร์    อำเภอวังจันทร์                          
  จังหวัดระยอง                           
78  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนัก งบประมาณ 70,000 มีนาคม 2557        
 
70,000  - 24 มีนาคม 2557  
  เพื่อใช้สำหรับป้องกันโดรคพิษสุนัขบ้า   งานปลัด                        
  คุมกำเนิดสุนัข ภายในตำบลวังจันทร์                          
 - 18 -
ลำดับที่ รายการ / จำนวน/ (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จำนวน (บาท) ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กำหนดส่งมอบของ หมายเหตุ
เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จำนวน (บาท) จำนวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
79 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม ส่วนการ งบประมาณ 200,000 มีนาคม 2557        
 
1,600 198,400 27 มีนาคม 2557  
  โครงการ "วังจันทร์ร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด" ศึกษา                        
  (ครั้งที่  11) "   ประจำปีงบประมาณ  2557                          
  ในระหว่างวันที่  5-6  เมษายน  2557                          
    สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านชุมนุมใน                          
  หมู่ที่  4  ตำบลวังจันทร์                            
80 จ้างเหมาจัดทำเสื้อเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนการ งบประมาณ 185,600.00 มีนาคม 2557        
 
47,100 138,500 2 เมษายน 2557  
  ตามโครงการ "วังจันทร์ร่วมใจ  ต้านภัย ศึกษา                        
  ยาเสพติด (ครั้งที่ 11) " ประจำปีงบประมาณ                          
  2557 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียน                          
  บ้านชุมนุมใน  หมู่ที่ 4 ตำบลวังจันทร์                          
81 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม ส่วนการ งบประมาณ 100,000 มีนาคม 2557        
 
5,500 94,500 31 มีนาคม 2557  
  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ศึกษา                        
  และส่งเสริมวันผู้สูงอายุตำบลวังจันทร์                          
  ประจำปี  2557  (ครอบครัวสุขสันต์                          
  วันสงกรานต์)    วัดชุมนุมใน   หมู่ที่ 4                          
  ตำบลวังจันทร์