1.jpg

 

 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเมษายน)

 

 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

   ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552