คำนำ

……………………………………..

                   ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดทำและประสานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาตำบลโดยมีแนวทางการพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางที่ชัดเจน แผนพัฒนาตำบลดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

                   องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์เป็นหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจของกรมการปกครองซึ่งอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  และนโยบายในการพัฒนาประเทศ

                   คณะกรรมการฯ จึงจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) เพื่อ เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในการดำเนินการครั้งนี้คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการจัดทำซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 และเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ และความมุ่งหมายต่อไป

 

 

                ว่าที่เรือตรี....................................................

         ( ธงชัย   บุญก่อเกื้อ )

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

     ..21../.มิ.ย./2556

 

สารบัญ

 

                เรื่อง                                                                                                              หน้า

                ส่วนที่ 1 บทนำ

                ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

                ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

                ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป

                ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

                ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

    

***************************************************