หน้าแรก : HOME

   
 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยมีนายธีรพันธ์ ศิริพัทธานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดในเขตตำบลวังจันทร์ (ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน) โดยจัดอบรมฝึกอาชีพการทำราวตากผ้า ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม โดยได้ได้จัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านชงโค
 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556  ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรจุดเทียนชัยถวายพระพรและคัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ (ระยะสั้น) ให้แก่เด็กและเยาวชน (ฝึกสอนอาชีพการประดิษฐ์เทียนเจล)โดยทำการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชงโค ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชงโค

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2556เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 35 คน ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชุมนุมใน

 


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมร้อยดวงใจ ถวายเทียนส่องธรรม ประจำปี 2556 ได้มีการร่วมทำบุญและถวายเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตตำบลวังจันทร์ จำนวน 5 วัด

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการ “สร้างพลังความรักสู่คนพิการ ผู้ดูแล และผู้ด้อยโอกาส” (ฝึกอาชีพสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพได้ ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีอาสา” (อบรมฝึกอาชีพการทำกล่องใส่กระดาษทิชชูด้วยผ้ามัน-ผ้าลูกไม้) ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 


เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการ จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามโครงการ “ ส่งเสริมฝึกอาชีพผลิตภัณฑ์ การทำโคมไฟจากผ้าไหม ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวังจันทร์ จัดโครงการ “ครอบครัวสานฝัน คุ้มกันชุมชน” และกิจกรรมโครงการ “ค่ายครอบครัวสัมพันธ์” ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 ณ ภูตะวัน   รีสอร์ท แอนด์ แคมปิ้ง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ คนสามวัย ใส่ใจชุมชน (กิจกรรม กายบริหาร – ผ้าขาวม้าสร้างสุข) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนต่างวัย และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย

 


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ วัดชงโค โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำ และยังมีกิจกรรมการละเล่นอีกมากมาย

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วังจันทร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม  6-7 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านชุมนุมใน

 


ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ  ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เพื่อนำกลุ่มเป้าหมาย ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูร่างกายและมีจิตใจที่เข้มแข็งเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ไม่หวนกลับคืนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างถาวร ในระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมใน

 


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ได้มีกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 


ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดงานวันรำลึกท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556           ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยในงานได้มีกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดกิจกรรมศพด. สานสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 56 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโสภณ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำโครงการ ร้อยรักร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้สูงอายุ ร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม ณ วัดชุมนุมใน  และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ เที่ยวชมสวนดอกไม้ ดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และไหว้พระขอพร ณ อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดสรพงษ์ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556  ณ วัดชุมนุมใน

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียน บ้านชงโค เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556

 


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 โดยมีกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระดังงาชาววัง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  ณ วัดชุมนุมใน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7, 0-3802-8010, FAX.  0-3862-6314
E-mail :  wangchan@windowslive.com